SẮP SỬA HAI LUẬT CÓ TÁC ĐỘNG LỚN TỚI THỊ TRƯỜNG BĐS

SẮP SỬA HAI LUẬT CÓ TÁC ĐỘNG LỚN TỚI THỊ TRƯỜNG BĐS

Tại Nghị quyết số 13/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1 năm 2022, Chính phủ quyết nghị bổ sung dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư, tháng 10 năm 2022.

SẮP SỬA HAI LUẬT CÓ TÁC ĐỘNG LỚN TỚI THỊ TRƯỜNG BĐS
SẮP SỬA HAI LUẬT CÓ TÁC ĐỘNG LỚN TỚI THỊ TRƯỜNG BĐS

Về đề nghị xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi)

Chính phủ thống nhất về sự cần thiết sửa đổi Luật Nhà ở để kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc phát triển nhà ở cho người dân.

Hoàn thiện các chính sách về nhà ở còn tồn tại, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn. Đảm đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy định của Luật Nhà ở với Luật Đất đai và các luật khác có liên quan.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ. Hoàn thiện các chính sách cụ thể theo hướng:

Rà soát vấn đề vướng mắc, bất cập trong thực tiễn để hoàn thiện các chính sách về nhà ở.

Nhất là các chính sách về:

  • Quy hoạch
  • Chiến lược
  • Chương trình phát triển nhà ở bảo đảm tính dự báo quá trình phát triển
  • Tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương
  • Tăng cường giám sát, kiểm tra, phân bổ nguồn lực hợp lý
  • Nâng cao năng lực các bộ đáp ứng việc phân cấp
  • Cắt giảm thủ tục hành chính;

Hoàn thiện các cơ chế ưu đãi, thu hút đầu tư các nguồn lực cho phát triển nhà ở. Đặc biệt là nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp. NƠXH cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Để bảo đảm chính sách an sinh XH về nhà ở.

Tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học. Đẩy mạnh truyền thông chính sách trong quá trình soạn thảo luật. Nhằm bảo đảm tính thực tiễn, khả thi, tạo sự đồng thuận cao.

Về đề nghị xây dựng Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi)

Chính phủ thống nhất về sự cần thiết và mục tiêu sửa đổi Luật kinh doanh BĐS. Để kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc phát triển thị trường BĐS theo cơ chế thị trường.

Hoàn thiện các quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS. Nhằm giải quyết các bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật kinh doanh BĐS với các luật khác có liên quan.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ và hoàn thiện theo hướng:

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, làm rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh của từng nhóm chính sách, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo, gây vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hoàn thiện các chính sách về kinh doanh BĐS phải bảo đảm nguyên tắc thị trường. Tránh phát sinh thủ tục, chi phí cho giao dịch BĐS. Trong đó lưu ý đánh giá kỳ về các điều kiện kinh doanh, giao dịch qua sàn, môi giới BĐS, tín dụng, thuế, phí,.. Để điều tiết thị trường, tránh tạo thêm thủ tục, trung gian, ảnh hưởng tới quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp, QSH của người dân đã được pháp luật bảo hộ. Tạo lập khung khổ pháp lý cho thị trường BĐS phát triển lành mạnh, ổn định.

Tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân trong quá trình soạn thảo luật. Nhằm bảo đảm tính thực tiễn, khả thi, tạo sự đồng thuận cao. Làm tốt công tác truyền thông trước, trong và sau khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nguồn tham khảo: Cafeland.vn

———————————

𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂𝐎̂̉ 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐁𝐀̂́𝐓 Đ𝐎̣̂𝐍𝐆 𝐒𝐀̉𝐍 𝐒𝐋𝐓 Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̃𝐍𝐆

Địa chỉ: 14 Mẹ Thứ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Fanpage: https://www.facebook.com/batdongsanSLTDN

Website: https://sltdanang.com/tin-tuc/page/2/

Mail: [email protected]

Hotline: 𝟎𝟕𝟎𝟖 𝟎𝟕𝟔 𝟖𝟖𝟖